Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.rodzicewbiegu.pl

I. Wstęp

Założycielem i właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.rodzicewbiegu.pl jest spółka Proactive Łukasz Welenc Marcin Osiński Sp. J., ul. Osiecka 49/6, 04-173 Warszawa,  wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000902704; NIP:  951-252-02-10, Regon: 389093431.

Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.rodzicewbiegu.pl jest sprzedaż wózków dziecięcych (w szczególności wózków biegowych), przyczepek rowerowych, akcesoriów do wyżej wymienionych produktów, jak również produktów dla aktywnych rodziców oraz miłośników czworonogów.

Mając na względzie powyższe, ustala się co następuje:

II. Definicje

W niniejszym Regulaminie (łączenie z preambułą), o ile inaczej nie wynika z kontekstu, poniższe wyrażenia będą miały następujące znaczenie:

"Sprzedający” oznacza spółkę  Proactive Łukasz Welenc Marcin Osiński Sp. J. wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000902704, NIP:  951-252-02-10, Regon: 389093431.

"Sklep” oznacza sklep internetowy pod adresem www.rodzicewbiegu.pl;

"Kupujący" - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Towary za pośrednictwem Sklepu;

"Konsument" - osoba fizyczna nabywająca Towary za pośrednictwem Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

"Przedsiębiorca na prawach konsumenta" - osoba fizyczna nabywająca Towary za pośrednictwem Sklepu w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej;

"Przedsiębiorca" - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca Towary w Sklepie w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej; w przypadku osoby fizycznej za Przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną nabywającą Towary w Sklepie w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że posiada ona dla niech charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

"Produkt” oznacza dostępny w Sklepie towar przeznaczony do sprzedaży;

"Koszyk” oznacza funkcję umożliwiającą gromadzenie przez Kupującego produktów, które zamierza kupić w Sklepie;

"Formularz zamówienia” oznacza funkcję umożliwiającą zamówienia w Sklepie wybranych przez Kupującego Produktów poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności rejestracji w Sklepie;

"Zamówienie” oznacza złożenie przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu oferty zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedającym;

"Umowa”– umowa kupna-sprzedaży, której przedmiotem jest Produkt, bądź Produkty, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu na zasadach regulaminowo określonych;

"Forma płatności” oznacza wybraną przez Kupującego formę zapłaty za wybrany przez siebie Produkt;

"Sposób dostawy oznacza wybrany przez Kupującego sposób doręczenia Produktu.

W niniejszym Regulaminie wyraz użyty w liczbie pojedynczej obejmuje jego liczbę mnogą i odwrotnie, zaś wyrażenia „w tym” oraz „w szczególności” należy interpretować jako „między innymi”.

III. Zawarcie Umowy

1. Zamieszczane przez Sprzedającego na Stronie informacje o Produktach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy – Kodeks cywilny, a jedynie są zaproszeniem do składania ofert.

2. Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedającym a Kupującym i podlega prawu polskiemu, a jej podstawą są postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. Umowa dochodzi do skutku w chwili, gdy Sprzedający potwierdzi Kupującemu możliwość realizacji zamówionego Produktu. Chwilą wykonania Umowy jest dzień, w którym dochodzi do skutecznego doręczenia zamówionego Produktu przez Kupującego.

IV. Forma zamawiania Produktów

1. Uprawnionymi do składania zamówień w Sklepie są osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku osób prawnych – osoby je prawnie reprezentujące, bądź posiadające do tego stosowne pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań w zakresie oferowanej przez Sklep usługi. Sprzedający nie jest zobowiązany do weryfikowania powyższych uprawnień i nie może być pociągany do odpowiedzialności prawnej w przypadku wykraczania Kupującego poza swój status, bądź umocowania.

2. Zasięg Sklepu obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tylko i wyłącznie na jej obszarze prowadzona jest sprzedaż oraz wysyłka Produktów.

3. Zamówienie w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, każdego dnia tygodnia, niemniej jednak jego rozpatrzenie odbywa się w dni robocze, którymi są dni powszednie od poniedziałku do piątku do godziny 14:00, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Zamówienia złożone poza wskazanymi wyżej ramami rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie wcześniej niż następnego dnia roboczego.

4. Kupujący składa Zamówienie na Formularzu zamówienia poprzez dodanie wybranego Produktu do Koszyka. Dodanie Produktu do Koszyka nie oznacza jego automatycznego zamówienia. Produkty umieszczane w Koszyku można dowolnie dodawać i usuwać, jak również wskazywać ich ilość. Dodanie Produktu do Koszyka nie gwarantuje jego zarezerwowania.

5. Celem złożenia oferty zawarcia Umowy, Kupujący dodaje na Formularzu zamówienia dane osobowe oraz kontaktowe, tj. podaje swoje imię i nazwisko (bądź nazwę w przypadku osoby prawnej), adres e-mail i dane teleadresowe, Sposób dostawy wraz z adresem, na jaki ma zostać doręczony Produkt oraz Formę płatności.

6. W przypadku, gdy Kupujący chce otrzymać fakturę VAT, powinien zaznaczyć ikonę: „………”. Niezaznaczenie ikony na tym etapie składania Zamówienia spowoduje, że Kupujący nie będzie mógł domagać się otrzymania faktury VAT na późniejszym etapie. Jednocześnie, niezaznaczenie ikony oznacza, że Kupujący chce otrzymać paragon fiskalny.

7. Kupujący potwierdza wybrany Produkt, Sposób dostawy, Formę płatności, jak również dane osobowe i teleadresowe. Kupujący wybierając ikonę: „……zamawiam i płacę” dokonuje skutecznego złożenia oferty w rozumieniu przepisów ustawy – Kodeks cywilny.

8. Aby doszło do realizacji Zamówienia przez Sprzedającego, Kupujący musi potwierdzić zapoznanie się z następującymi dokumentami:

9. Po złożeniu Zamówienia zostanie wygenerowana i wysłana na adres wskazany przez Kupującego wiadomość e-mailowa informująca potwierdzenie otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia złożonego przez Kupującego. Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, na adres mailowy Kupującego niezwłocznie zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty.

10. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne - czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

11. W przypadku braku Zamówionego Produktu, oferowanego na stronie internetowej Sklepu, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji, jak również o tym, iż Zamówienie nie może zostać przyjęte do realizacji. Sprzedający przedkłada propozycję zakupu innego Produktu w podobnej cenie i zbliżonych parametrach technicznych.

12. Do chwili otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mailowej zawierającej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, Kupujący jest uprawniony do zmiany treści zamówienia lub rezygnacji z zamówienia, za pośrednictwem poczty e-mailowej, zgodnie z aktualnymi danymi kontaktowymi Sklepu: kontakt@rodzicewbiegu.pl.

V. Sposób i formy płatności

1. Wszelkie prezentowane przez Kupującego ceny są cenami brutto w złotych polskich.

2. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili dokonania Zamówienia.

3. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy. Sprzedający wskazuje koszty dostawy przy składaniu Zamówienia, po tym jak Kupujący wybierze Formę płatności oraz Sposób dostawy.

4. Sklep umożliwia zapoznanie się z aktualnymi Sposobami dostawy oraz kosztami z nimi związanymi na właściwej podstronie Sklepu.

5. Sprzedający umożliwia kilka Form płatności za Zamówiony Produkt, tj:

  • wpłata na konto bankowe – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu zamówienie jest przekazywane do realizacji;
  • podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami oraz kartami płatniczymi jest Blue Media S.A. Karty Płatnicze: VIsa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego;
  • za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu.

6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 

VI. Sposoby i realizacja dostawy

1. Sprzedający zobowiązuje się do dochowania najwyższej staranności celem niezwłocznego uruchomienia dostawy.

2. Dostawa realizowana jest zgodnie z wybranym przez Kupującego sposobem dostawy.

3. Adresem, na który nadawany jest Produkt jest adres wskazany przez Kupującego na etapie dokonywania zamówienia.

4. Koszt dostawy Produktu obciążają Kupującego.

5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze Produktu, Sprzedający wysyła Zamówiony Produkt w terminie do 14 dni, licząc od dnia zawarcia Umowy, tj. od dnia poinformowania Kupującego o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

6. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem, Sprzedający wysyła Zamówiony Produkt w terminie do 14 dni, licząc od dnia otrzymania płatności tj. zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedającego.

7. Koszt dostawy za Produkt, bądź Produkty, których sumaryczna wartość przekracza 400,00 zł brutto jest pokrywany przez Sprzedającego, koszt przesyłki za towar o wartość poniżej 400,00 zł wynosi 30,00 zł (przesyłka kurierska) oraz 40,00 zł wybierając opcję płatności za pobraniem (przesyłka kurierska).

8. Brak podjęcia Zamówionego Produktu przez Kupującego w czasie określonym przez właściwego dostawcę, które spowoduje zwrócenie Produktu do Sprzedającego i wygeneruje koszty przesyłki zwrotnej powodują, że Kupujący zobowiązany jest do pokrycia tych kosztów. Sprzedający może odstąpić od dochodzenia wskazanych wyżej kosztów, o ile Kupujący Zamówi inny Produkt, skutecznie go odbierze i wykaże, że pierwotne Zamówienie zostało przez Kupującego nie podjęte nie ze swojej winy.

9. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za działania osób trzecich, w tym osób zatrudnionych przez firmy kurierskie, dlatego też Kupujący powinien zweryfikować, czy doręczany Produkt nie wskazuje na uszkodzenia Produktu w transporcie.

VII. Prawo Kupującego do skorzystania z odstąpienia od umowy

1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Stosowne oświadczenie, które będzie podpisane przez Kupującego i zeskanowane należy wysłać drogą mailową na adres Sklepu: kontakt@rodzicewbiegu.pl Złożenie skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oznacza, że przedmiotowa Umowa nie została zawarta.

2. W przypadku dokonania odstąpienia od Umowy, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni od dnia złożenia skutecznego oświadczenia zwrócić Sprzedającemu otrzymany towar w stanie niezmienionym i w oryginalnym opakowaniu.

3. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Kupującego, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Produktu z zastrzeżeniem, że:

a) Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;

b) w przypadku wybrania przez Kupującego sposobu dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

c) Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności. Odpowiedzialność  Klienta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Towaru do sprzedaży, jako Towaru pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Towarze metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Towaru do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu, w tym koszty badania Towaru przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Klienta z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonalności).

4. Kupujący ponosi koszty przesyłki zwrotnej tj. od Kupującego do Sprzedającego.

VIII. Postępowania reklamacyjne

1. Sprzedający w ramach rękojmi ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne wady fizyczne i prawne Produktu. Sprzedający odpowiada za wady produktu fizyczne i prawne (rękojmia) na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w terminie 2 lat od daty wydania jej Kupującemu. W przypadku umów zawieranych z Kupującym, który będzie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy - Kodeks cywilny oraz przedsiębiorcy zgodnie ze zmianami z dnia 1 stycznia 2021 roku.

2. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty wydania Kupującemu Produktu zakupionego za pośrednictwem Sklepu. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Kupującego.

3. Celem rozpatrzenia reklamacji Kupujący zobowiązany jest do doręczenia do Sklepu reklamowanego Produktu, wraz z dokładnym opisem powodu reklamacji oraz załączonym dowodem zakupu. Dowodem zakupu jest paragon fiskalny, faktura VAT, bądź potwierdzenie dokonania przelewu z konta Kupującego na konto Sprzedającego z tytułem wskazującym na reklamowany Produkt. Kupujący może złożyć reklamację za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

4. W razie uwzględnienia reklamacji, poprzez jego rozpatrzenie na korzyść Kupującego – Sprzedający niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na Produkt wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Kupującego oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpienia od Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny, Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni, chyba że zaistnieją obiektywne okoliczności uniemożliwiające dotrzymanie wskazanego terminu.

6. Sprzedający nie udziela dodatkowych gwarancji na oferowane Produkty.

7. Poszczególne Produkty mogą być objęte przez dodatkową gwarancję producenta, bądź dystrybutora. Ich realizacja uzależniona jest od informacji zamieszczonych w dokumencie gwarancyjnym.

IX. Pozasądowe metody rozstrzygania sporów konsumenckich

1. Sprzedawca wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów z Kupującym będącym konsumentem.

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr

X. Zasady zarządzania danymi osobowymi

1. Dane osobowe klientów podawane przy składaniu zamówień lub przy zapisach do newslettera są przetwarzane przez właściciela sklepu wyłącznie w celu realizacji Zamówień, w tym przede wszystkim dla ewentualnego nawiązania kontaktu z Klientem celem właściwej realizacji Zamówienia oraz ewentualnie usługi newslettera, o ile Kupujący wyraził wolę otrzymywania newslettera.

2. Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych znajdują się w (polityka prywatności).

3. Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

4. Integralną część niniejszego regulaminu stanowi polityka prywatności, którą można przeczytaj tutaj.

XI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez sklep internetowy umów sprzedaży zawieranych na odległość. Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem witryny www.rodzicewbiegu.pl

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

3. Kupujący jest związany postanowieniami regulaminu w brzmieniu, które zaakceptował składając zamówienie.

4. Spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który jest konsumentem w rozumieniu ustawy - Kodeks cywilny, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

5. Kupujący ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupionych Towarów w Sklepie. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego Towaru w Sklepie.

6. Sprzedający oświadcza, że wszystkie opinie o Towarach ukazujące się na stronie Sklepu oraz wizytówce pochodzą wyłącznie od Kupujących, którzy dokonali zakupu Towarów w Sklepie.

7. Sprzedający nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

8. Niniejszy regulamin obowiązuje począwszy od dnia 3 czerwca 2020 roku.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.